Communicatie

Het doel van communicatie is het overdragen van informatie. Communicatie is dan ook van essentieel belang binnen uw bedrijf of instelling om een project te laten slagen of een verandering door te voeren. Het gaat niet alleen om communicatie binnen uw organisatie, maar ook om externe communicatie (bv. met de overheid, met omwonenden en met financiŽle bedrijven). 

Een ISO-certificaat, waaruit blijkt dat de bedrijfsvoering aan bepaalde eisen voldoet, heeft veel voordelen. Het geeft onder andere vertrouwen aan internen (medewerkers) en externen en verbeterd uw bedrijfsimago. Als u gecertificeerd bent of wil worden conform de ISO 14001, dan stelt deze norm een communicatieplan en/of procedures en instructies verplicht.

Als de betrokken personeelsleden niet of onvoldoende zijn ingelicht over wat er van hen wordt verwacht bv. op het gebied van milieu, kwaliteit en arbeidsomstandigheden zullen er geen of verkeerde activiteiten worden verricht. Dit kan funest zijn voor uw organisatie. Het is dan ook van groot belang dat er een duidelijke structuur is waarbinnen de communicatie in uw bedrijf of instelling plaatsvindt. Belangrijk is dat hierbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verschillende functionarissen goed zijn vastgelegd. Dit kan bv. in procedures en werkinstructies, maar ook in een communicatieplan.

Voordelen voor een goede communicatie(structuur) zijn o.a.:

Doel van een communicatieplan

In een communicatieplan en/of in procedures en instructies staan beschreven hoe de communicatie binnen het bedrijf of instelling verloopt tussen de verschillende niveaus en functies van de organisatie, met daarbij de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Op deze manier wordt gewaarborgd dat iedere betrokkene op een structurele wijze wordt geÔnformeerd en wordt duidelijk geschept voor de medewerkers. Bovendien zal dit bijdragen om het draagvlak te vergroten.

Externe communicatie laat aan doelgroepen zien waar een organisatie op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu voor staat.

Communicatiemiddelen

Communicatiemiddelen zijn die zaken die een organisatie kan inzetten om de communicatie beter te laten verlopen. Voorbeelden zijn: werkoverleg, presentaties, voorlichtingsbijeenkomsten, personeelsbladen, nieuwsbrieven, memo's, perscontacten, milieujaarverslagen en brochures. Op basis van vastgestelde bedrijfsdoelstellingen kunnen de communicatiemiddelen worden samengesteld.

Hoe kan KAM-Advies 2000 u van dienst zijn?

KAM-Advies 2000 vindt systematiek, structuur en continuÔteit een voorwaarde voor goede communicatie. Daarom wordt voor een structurele aanpak gekozen. Dit houdt in dat KAM-Advies 2000 u kan ondersteunen bij het opzetten van een communicatieplan.

KAM-Advies 2000 kan voor u een communicatiescan uitvoeren, die bestaat uit bestudering van in- en externe verslagen en rapporten en interviews met sleutelpersonen binnen uw organisatie. De bevindingen van het onderzoek worden verwerkt in een communicatieplan, dat in ieder geval uit de volgende onderdelen bestaat:

Uw organisatie kan het communicatieplan ook zelf uitvoeren, waarbij KAM-Advies 2000 ondersteuning biedt door de uitvoering te bewaken, bijvoorbeeld in samenwerking met een projectgroep, of door bij te dragen aan de inzet en ontwikkeling van communicatiemiddelen. Bij dat laatste kunt u denken aan: presentaties of voorlichting verzorgen, teksten schrijven of redigeren, nieuwsbrieven ontwikkelen en jaarverslagen schrijven.