Algemene informatie

KAM-Advies 2000 is een adviesbureau dat gespecialiseerd is in het geven van advies en het verrichten van onderzoek op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieuzaken. Daarnaast werven en selecteren wij kandidaten voor vacatures op het gebied van KAM-zorg.

KAM-Advies 2000 richt zich op zowel bedrijven als op de (semi)overheid en andere adviesbureaus. 

Door het leveren van maatwerk kunnen wij optimaal inspelen op uw wensen. Hierdoor is het resultaat toegesneden op de situatie binnen uw bedrijfsvoering.

KAM-Advies 2000 streeft een optimale samenwerking na en heeft zorgvuldigheid, betrokkenheid, accuratesse en kwaliteit hoog in haar vaandel staan.

In de volgende 3 hoofdstukken wordt achtereenvolgens ingegaan wat KAM-Advies 2000 kan betekenen voor bedrijven, de (semi)overheid en andere adviesbureaus.

Bedrijven

Milieu neemt binnen onze samenleving een centrale rol in. Het is belangrijk dat we hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. Dit is niet alleen een taak voor de overheid, maar ook moet het bedrijfsleven hiermee rekening houden bij het uitvoeren van haar activiteiten, diensten en/of processen.

Om de activiteiten, diensten en/of processen die binnen uw organisatie plaatsvinden uit te mogen voeren moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet u allereerst beschikken over de benodigde vergunningen (in het kader van bv. de Wet milieubeheer en/of de Wet verontreiniging oppervlaktewateren). In deze vergunning stelt de betrokken overheid voorwaarden die u dient op te volgen.

Ook bij nieuwbouw, het verbouwen en/of het wijzigen van uw activiteiten, diensten en/of processen is het nodig dat u tijdig een nieuwe milieuvergunning dan wel een wijzigingsvergunning aanvraagt. Daarnaast moet u een milieulogboek bijhouden, moet u wellicht aan bepaalde convenanten voldoen of heeft u als doelstelling om een milieuzorgsysteem op te zetten.

Als ondernemer komt er veel op u af. Naast uw primaire activiteiten en doelstellingen moet u ook voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van o.a. Arbo, milieu, kwaliteit en/of HACCP. Vaak ontbreekt het binnen uw bedrijf aan tijd en de juiste kennis en ervaring om deze aspecten goed uit te voeren. KAM-Advies 2000 kan u hierbij van dienst zijn, zodat u zich volledig kan richten op uw eigen bedrijfsvoering en doel- en taakstellingen; uw core-business.

(Semi)overheid

Vergunningverlening, Controle en Handhaving in het kader van de verschillende milieuwet- en regelgeving, evenals een goede afstemming met Ruimtelijke Ordening bij het vaststellen van o.a. bestemmingsplannen, zijn belangrijke activiteiten die binnen uw bedrijfsvoering plaatsvinden.

Recente gebeurtenissen hebben nogmaals aangetoond dat een goede afstemming tussen Milieu en Ruimtelijke Ordening en een goed Vergunnings-, Handhavings- en Opsporingsbeleid binnen alle overheidsinstanties van levensbelang is.

Om dit na te streven dient u te beschikken over voldoende deskundig adequaat opgeleid personeel. En daar ligt vaak het knelpunt. Binnen de overheid dienen veelal te veel activiteiten te worden verricht, en is niet op elk taakgebied voldoende deskundigheid aanwezig binnen uw huidige personeelsbezetting om de nodige kwaliteit te halen. KAM-Advies 2000 kan u daarbij van dienst zijn.

Adviesbureaus

Veel overheidsinstanties richten zich op dit moment op een goede afstemming tussen o.a. Milieu en Ruimtelijke Ordening en een goed Vergunnings-, Handhavings- en Opsporingsbeleid. Recentelijk gebeurtenissen tonen aan dat deze activiteiten van levensbelang zijn. Daarnaast worden ook binnen het bedrijfsleven veel activiteiten op het gebied van KAM-zorg ontwikkeld.

Binnen zowel de overheid als het bedrijfsleven ontbreekt het vaak aan deskundig personeel. Om dit nijpende personeelstekort in te vullen worden veelal adviesbureaus ingeschakeld. Zo wordt ook regelmatig een beroep gedaan op ons adviesbureau KAM-Advies 2000. Het kan voorkomen dat er binnen KAM-Advies 2000 wat ruimte is om opdrachten aan te nemen. Wanneer u uw opdrachten niet binnen uw huidige personeelsbezetting kunt verrichten, kan KAM-Advies 2000 u wellicht van dienst zijn.

Uw Kwaliteit-, Arbo- en Milieuvraagstukken, Onze zorg!